emlakdanismani.org

Emlak Ofisi Açma Şartları

2019 yılı itibariyle emlak ofisi açmak isteyenlerden aşağıda özetlenen şartları taşımaları zorunluluk haline geliyor. Yüksek oranda ticari hacme sahip gayrimenkul alım satım sektöründeki düzensizlik ve güvensizliğin önüne geçmek için getirilen yeni şartların sektöre önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

gümrük ve ticaret bakanlığı

Gümrük ve ticaret bakanlığınca (Resmi Gazete sayı: 30442 Tarih: 18.05.2018)  yürütülen yeni koşulların özeti aşağıdaki gibidir. Gelin gerekli koşulları biraz daha yakından inceleyelim.

Temel Koşullar

 • Yetki belgesi (Online başvuru.Buradan yapabilirsiniz)
 • Mesleki yeterlilik belgesi (Mesleki Yeterlilik Kurumu.Bakınız)
 • İşyeri açma ruhsatı (Bağlı bulunan belediye)
 • Ofis m2'si
 • Vergi mükellefiyeti (Bağlı bulunan vergi dairesi)
 • Meslek odasına kayıt (Bağlı bulunan meslek odası)
Emlak ofisi açma yetki belgesi zorunluluğu

Emlak ofislerinin yetki belgesi olmadan faaliyetlerini yürütebilmesi mümkün değildir.


 1. Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.
 2. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.
 3. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.
 4. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.
 5. Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.

Yetki Belgesi verilmesinde aranan şartlar

Yetki belgesinin alınabilmesi için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir.
 1. Emlak ofisinin gereken fiziksel şartları taşıması
 2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 3. Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
 4. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 5.  En az lise mezunu olması,
 6. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 7. Konkordato ilan etmemiş olması,
 8. Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 9. Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Emlak ofisinde aranan fiziksel şartlar

Minimum değerlerde bir emlak ofisi aşağıdaki fiziksel koşulları taşımalıdır.
 1. 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.
 2. İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.
 3. Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

Emlak ofisi tarafından yürütülecek hizmetler
 1. Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.
 2. Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.
 3. Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.
 4. Tapu işlemlerine aracılık etmek.
 5. Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.
 6. Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.
 7. Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

Alım satıma aracılık işlemlerinde uyulacak kurallar
 1. Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamaz.
 2. İşletme tabelası ve basılı evrakı dâhil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamaz.
 3. Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.
 4. Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.
 5. Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.
 6. Hizmet verdiği kişilerin alım satım ve kiralama tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.
 7. Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.
 8. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.
 9. Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.
 10. Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.
 11. Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede sunar.
 12. Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih tarihini izleyen ilk iş günü içinde reklam ve ilan faaliyetine son verir.
 13. Taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder.
 14. Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak üzere 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler ile iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına kolay okunabilir şekilde yer verir.
 15. Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.
 16. Taşınmazın tanıtımına yönelik gazete ilanı, el kitapçığı, katalog gibi unsurlar ile fotoğrafları, vaziyet planı ve imar durumuna ilişkin belgeleri işletmesinde bulundurur.

Gayrimenkul yetkilendirme sözleşmesi

Emlak firmaları tarafından uzun yıllardır kanayan bir yara olan yetkilendirme sözleşmesinin imzlatılamaması konusu da aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


 1. Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir.
 2. Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir.
 3. Yetkilendirme sözleşmesinde alım satım ve kiralamalarla ilgili asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
 4. İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibinin tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.
 5. Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazın;
 6.  İmar ve yapı kullanma izin durumu,
 7. Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi,
 8. Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu,
 9. Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri,
 10. Dolmuş, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi,
 11. Okul, ibadethane, hastane ve alışveriş merkezi gibi yerler ile sinema, tiyatro, park ve piknik alanı gibi sosyal alanlara yaklaşık mesafesi,
 12. Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların net büyüklükleri; mutfak, duş kabini ve dolap muhteviyatı; parke ve doğramalar ile elektrik, su, doğalgaz, telefon ve uydu tesisatının durumu gibi iç özellikleri,
 13. Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu; blok, kat ve her bir kattaki daire sayısı; hidrofor, su deposu, ısıtma sistemi, yangın merdiveni ve asansör ile açık ve kapalı otopark durumu; güvenlik, futbol, basketbol, yüzme ve benzeri spor alanları ile çocuk parkının olup olmadığı gibi dış özellikleri,
 14. Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili ürün bulunup bulunmadığı,
 15. Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.
 16. Alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerin her biri veya tamamı için kararlaştırılan hizmet bedeli.
 17. İşletme tarafından verilecek hizmetin niteliği ve kapsamı ile sözleşme kapsamında tarafların ifa ile yükümlü olduğu hususlar.
 18. Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya işletmenin sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.
 19. Üç ayı aşmamak üzere sözleşmenin süresi ve sözleşme süresi içinde taraflardan birinin yazılı bildirimde bulunmaması halinde sürenin sözleşme süresi kadar uzayacağı hususu.
 20. Tarafların tebligat adresleri.
 21. Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz tamamlanmamış taşınmazlar, ticari nitelikteki taşınmazlar, tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiracı olduğu yetkilendirme sözleşmelerinde üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara ve yeterli bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere yer verilir.
 22. Üçüncü fıkrada yer verilen bilgilerden işletmenin ilgili elektronik sistemlerden veya kayıtlardan sağlayamadığı bilgilerde iş sahibinin yazılı beyanı esas alınır. İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından işletme sorumlu değildir.
Yorum Gönder

Yorumunuz değerlendirildikten sonra yayınlanacaktır.

Hakkımızda

Emlakdanismani.org özellikle kısa dönem daire kiralama/tatil daireleri konaklama hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için gerekli bilgi,belge paylaşımı amacı ile kurulmuştur. Bu yeni alternatif konaklama anlayışının gelişmesi ve ülke turizmine katkı sağlaması amacı ile çeşitli seyahat ve pazarlama önerilerine de yer verilmiştir.

Bu sitede yer alan bilgiler orijinal içeriklerden oluşmaktadır ve edinilen tecrübe ve tavsiyeleri yansıtmaktadır. Yasal değişiklikler ile güncellenen bilgiler için
en doğru kaynağın yine yasal kurumların bilgi edinme hizmetleri olduğunu unutmayın.

Bu sitede yer alan makale,yazı vb. içerikleri bağlantı vererek kullanabilirsiniz. Lütfen bağlantı vermeden alıntı yapmayınız. Zaman ve emek harcanarak oluşturulan her işe göstereceğiniz saygıya gelecekte sizin de ihtiyacınız olacağını unutmayınız.

emlakdanismani.org
Her hakkı saklıdır. 2018 emlakdanismani.org . Blogger tarafından desteklenmektedir.

© emlakdanismani.org
Theme Designed by irsah indesigns.

emlak danismani